Lviv, January 4, 2001: magazin POSTUP:


Вірменський квартал стане відкритим

Ірино БЖЕЗІНСЬКА

"Поступ" уже писав про відтворення the armenian church in LvivArmenian Church in Lviv, interior так званого вірменського кварталу у Львові. Зараз цей проект активно обго- ворюється між чиновниками львівської мерії та вірменською громадою міста, що налічує близько 1000 осіб. Вірменсь- ка церква вже сьогодні фактично є у розпорядженні громади, яка викорис- товує її для релігійних відправ. Але офіційно, на бажання громади, ключі від церкви мають вручити владиці На- тану, який прибуде з Лондона після Різдвяних свят.

Начальник управління охорони істо- ричного середовища Роман Дац розповів, що ідея впорядкувати цілий квартал ви- никла після розкопок за адресою Вірменська, 13. "Тоді ми побачили, що квартал потребує ширшого підходу", - каже він.

Проект відтворення автентичності істо- ричного середовища вірменського кварта- лу був розроблений за кошти міської ради під керівництвом Уляни Піхурко, началь- ника Львівської комплексної архітектурно- реставраційної майстерні інституту "Укрза- хідпроект". ,

"Вірменський квартал є найбільш збе- реженим історичним куточком Львова", - розповідає Роман Дац. - "Трансформація планувально-просторової структури середо- вища завершилась у середині XIX ст., пізніші нашарування полягали переважно у незначному переплануванні житлових бу- динків та нівеляції комунікаційних зв'язків у внутрішньоквартальному просторі". Тому основною причиною теперішнього занедба- ного стану території, на думку фахівців, є невластиве для цього середовища викорис- тання споруд і належних їм ділянок.

Територія опрацювання визначалася межами історико-культурного осередку вірменської Катедри та установ, пов'яза- них з її діяльністю, а також загальним роз- витком містобудівної структури у цій час- тині Львова. А саме: Вірменська катедра і будинки за адресою - Краківська, 16, Л. Українки, 10 (монастир вірменських бе- недиктинок), 12,14 (капітульні будинки і вірменський заставний банк), 16, Вірменсь- ка, 7,9 (палац архієпископа), 13.

Проект передбачає впорядкувати вико- ристання споруд і територій відповідно до

Програми історико-культурного осередк у вірменській дільниці. В ідеалі будинкам, які наразі використовуються як житлові, повинні повернути їх первісне призначен- ня. Також мають бути відтворені історичні комунікаційні зв'язки, зокрема, між вули- цями Вірменською та Л. Українки.

"Реально проект може бути втілений в життя за рахунок інвесторів", - вважає Роман Дац. Вірменській громаді також за- пропоновано взяти участь у реалізації про- екту з залученням коштів діаспори.

Натомість заступник головного архітек- тора Львова Ярема Кушнір дивиться на відтворення кварталу не так оптимістично. Говорити про регенерацію історичного се- редовища, на його думку, просто неможли- во: немає коштів.